Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Đinh Xuân Hảo và ông Trần Hưng Tôn
Đăng ngày 23-11-2022 07:08

Quyết định số 250/QĐ-STP ngày 22/11/2022 của Sở Tư pháp về đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Thông tin đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên:

1. Họ và tên: Đinh Xuân Hảo
Số thẻ: 65CCV cấp ngày 22/11/2022
Nơi hành nghề: Văn phòng công chứng Đinh Xuân Hảo

2. Họ và tên: Trần Hưng Tôn
Số thẻ: 65CCV cấp ngày 22/11/2022
Nơi hành nghề: Văn phòng công chứng Đinh Xuân Hảo

Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm

Các tin khác