Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công thành phố
Đăng ngày 15-11-2022 13:43

     Thông báo số 4103/TB-STP ngày 15/11/2022 của Sở Tư pháp về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công thành phố

     Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp, đồng thời khuyến khích tăng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, ngày 15/11/2022, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 234/QĐ-STP về việc cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ trực tuyến so với trực tiếp. Theo đó, Sở Tư pháp đã rà soát và thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (Chi tiết tại file đính kèm)./.

File đính kèm