Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với Công chứng viên Hồ Thị Khánh Vân
Đăng ngày 27-10-2022 03:09

Quyết định số 208/QĐ-STP ngày 26/10/2022 của Sở Tư pháp về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng và thu hồi Thẻ công chứng viên

Thông tin xóa đăng ký hành nghề công chứng và thu hồi Thẻ công chứng viên:

- Họ và tên: Hồ Thị Khánh Vân

- Tên tổ chức hành nghề công chứng: Phòng công chứng số 1

- Thời điểm công chứng viên bị xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên: Ngày 26/10/2022

Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm