Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Đà Nẵng đấy mạnh công tác cải cách hành chính
Đăng ngày 15-08-2022 01:34

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

          Thời gian qua, hoạt động trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) ngày càng phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp đã phát huy tốt vai trừ của mình trong công tác TGPL. Trung tâm đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người yếu thế trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, ngoài thực hiện tốt công tác TGPL Trung tâm cũng chú trọng đến công tác cải cách hành chính nhằm góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình tiếp cận, thực hiện yêu cầu TGPL để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình hoặc người thân.

         Trong 06 tháng đầu năm 2022, ngoài việc quy định cơ chế, chính sách trong lĩnh vực TGPL thì công tác cải cách hành chính về thủ tục hành chính được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện theo hướng đơn giản, lấy người được TGPL làm trung tâm, đồng thời bảo đảm yêu cầu về quản lý nhà nước.

            

Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

          Trước yêu cầu đổi mới về công tác TGPL, tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển hoạt động TGPL theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đặc biệt là sau khi Luật TGPL năm 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 thì các thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL cũng đã có sự nghiên cứu sửa đổi bổ sung hoặc đơn giản hóa cho phù hợp với quy định của Luật. Công tác cải cách hành chính được Trung tâm thực hiện trong các nội dung: Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; Thủ tục thay đổi nội dung giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; Thủ tục cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý; Thủ tục cấp thẻ công tác viên trợ giúp pháp lý; Thủ tục cấp lại thẻ công tác viên trợ giúp pháp lý; Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý.

            Trung tâm luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến (cung cấp thông tin, mẫu biểu, hồ sơ liên quan trên mạng…) để tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tải xuống để chuẩn bị trước khi thực hiện các thủ tục hành chính; giúp đỡ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính hiệu quả hơn. Đẩy mạnh công tác truyền thông về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL; công khai rộng rãi các thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và Trung tâm; tại trụ sở của các tổ chức thực hiện TGPL. Luôn đổi mới cách thức cũng như các tài liệu truyền thông về TGPL và các thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL để không chỉ các cơ quan nhà nước nắm bắt, thực hiện nghiêm túc mà người người dân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về trợ giúp pháp lý đúng quy định pháp luật. Hàng năm, Trung tâm thực hiện truyền thông đến người dân về trình tự thực hiện và cách thức thực hiện, công tác cải cách hành chính về thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chuyên viên tư vấn thủ tục đăng kí tham gia trợ giúp pháp lý

              Nhìn chung công tác cải cách hành chính cơ bản bám sát vào mục tiêu, yêu cầu của cải cách hành chính. Các văn bản, đề án đều hướng tới đáp ứng hoạt động về cải cách hành chính với những thủ tục đơn giản, thuận tiện, giải quyết kịp thời các yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với hoạt động TGPL. Nâng cao năng lực, nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp cảu đội ngũ viên chức thực hiện giải quyết các thủy tục hành chính trong lĩnh vực TGPL, tránh tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

           Để hoạt động trợ giúp pháp lý tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong việc giúp đỡ pháp lý cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, làm tăng lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; góp phần cải cách tư pháp, cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong thời gian Trung tâm sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của đơn vị đưa hoạt động trợ giúp pháp lý xứng tầm nhiệm vụ, là chỗ dựa tin cậy về pháp luật của Nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội../.

                                                                                                    Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng