Lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTG tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022
Đăng ngày 20-07-2022 10:05

     Sáng ngày 19/7/2022, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022. Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cùng các Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu đồng chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng, đồng chí Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị, cùng dự có Lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện: Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Ban Chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở, Trưởng phòng Phòng Tư pháp các quận, huyện và một số cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng

     Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn Ngành Tư pháp đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; các chương trình, kế hoạch, nhất là 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực công tác thường xuyên năm 2022 được nêu tại Báo cáo số 01/BC-STP ngày 01/01/2022 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2022; hoàn thành 63/94 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không có nhiệm vụ quá hạn.

Đ/c Châu Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp

trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị

     Bên cạnh các chuyên đề được báo cáo tại Hội nghị (Tình hình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong lĩnh vực lý lịch tư pháp; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính thông qua hoạt động giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội”; Một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương), tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng, đồng chí Châu Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng cũng đã báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong lĩnh vực hộ tịch.

     Để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án. Kế hoạch gồm 03 nhóm nhiệm vụ, cụ thể, về cung cấp dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch: thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tích hợp, cung cấp đầy đủ các dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu thành công giữa Hệ thống một cửa điện tử thành phố với Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp; tích cực tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tập trung triển khai các dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch đến toàn thể người dân. Về việc kiểm tra, rà soát, đối chiếu, cập nhật dữ liệu hộ tịch: các sự kiện hộ tịch trên địa bàn được đăng ký đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật về hộ tịch và được cập nhật kịp thời trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung. Về việc số hoá dữ liệu hộ tịch, phục vụ kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã tiến hành số hóa toàn bộ hồ sơ được đăng ký tại Sở Tư pháp từ năm 1988 đến năm 2016 và tích hợp dữ liệu đã số hóa lên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với khoảng 18.657 hồ sơ hộ tịch; đối với dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký tại UBND các quận, huyện, phường xã trên địa bàn thành phố, dự kiến đến tháng 10/2022, sẽ hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch và sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát, hiệu chỉnh đảm bảo đầy đủ, chính xác trước khi kết nối với cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp.

     Báo cáo tại Hội nghị, thành phố Đà Nẵng cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án và đã được Bộ Tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tư pháp giải đáp. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cao những nỗ lực cũng như tiến độ triển khai Đề án số hóa tại thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian đến, đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và quy định pháp luật liên quan.

     Tại thành phố Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ công tác, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, HĐND, UBND thành phố và đạt được những kết quả công tác đáng ghi nhận, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 6 tháng cuối năm 2022, toàn Ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong chỉ đạo điều hành công tác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao vai trò và năng lực của cán bộ tư pháp địa phương; nâng cao trình độ chuyên môn, kiện toàn đội ngũ cán bộ ngành; đổi mới lề lối làm việc, thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, UBND thành phố Đà Nẵng phát động…

     Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các ngành, địa phương trong công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022; đặc biệt là việc triển khai hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

     Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị toàn ngành cần tập trung nguồn lực thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực; chú trọng trong công tác thẩm định, góp ý văn bản; tránh lợi ích nhóm; tiếp tục đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhóm giải pháp trọng tâm, khắc phục tồn tại, hạn chế, bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ngành Tư pháp trong 6 tháng cuối năm 2022./.

                                                                 - Văn phòng Sở Tư pháp -