Thông báo về việc lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Thông báo số 3539/STB-STP ngày 24/11/2021 của Sở Tư pháp về việc lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý như sau:

1. Số lượng tổ chức hành nghề luật sư dự kiến lựa chọn: 01 tổ chức.

2. Điều kiện ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Tổ chức hành nghề luật sư (sau đây gọi là tổ chức) tham gia lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý phải đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

- Có lĩnh vực đăng ký hoạt động phù hợp với lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Có cơ sở vật chất phù hợp với hoạt động trợ giúp pháp lý;

- Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư;

- Tổ chức đã thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Trợ giúp pháp lý thì không được lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời gian ít nhất là 02 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm.

3. Cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ

Cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức ký hợp đồng được thực hiện theo Phụ lục đính kèm Thông báo này.

4. Yêu cầu về hồ sơ

- Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, trong đó nêu rõ việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Trợ giúp pháp lý và giới thiệu về tổ chức, hoạt động của tổ chức tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, nêu rõ số luật sư làm việc tại tổ chức; vụ việc tham gia tố tụng; kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý (nếu có);

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động.

5. Thời gian, phương thức, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/11/2021 đến hết ngày 15/12/2021.            

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ theo đường bưu điện, gửi về Sở Tư pháp, địa chỉ: Tầng 11, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (email: stp@danang.gov.vn; điện thoại liên hệ: 0236.889.622).

Tổ chức nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính, thư điện tử 01 bộ hồ sơ về Sở Tư pháp. Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp thì ngày nộp là ngày ghi trên giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày nộp được căn cứ theo ngày đến trên dấu của dịch vụ bưu chính. Trường hợp hồ sơ được gửi qua thư điện tử thì thời điểm nộp hồ sơ là thời điểm hồ sơ đã gửi đến thư điện tử của Sở Tư pháp. Nếu thời điểm nộp hồ sơ qua thư điện tử ngoài giờ hành chính thì thời điểm nộp được tính là thời điểm bắt đầu từ ngày, giờ hành chính kế tiếp.

6. Dự thảo hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

(Theo mẫu đính kèm)

Chi tiết tại file đính kèm./.

 

File đính kèm