Phương án thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố Đà Nẵng

Công văn số 7708/PA-UBND ngày 17/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về Phương án thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm