Cập nhật biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, F1, F2, F liên quan

Công văn số 7778/UBND-SYT ngày 19/11/2021 của UBND thành phố về việc cập nhật biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, F1, F2, F liên quan.

Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm