Huyện Hòa Vang tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

         Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; UBND huyện Hòa Vang đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 về việc hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn huyện Hòa Vang.

 

 

         Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của thành phố, của huyện năm 2021. Thông qua triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam để thiết thực thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; qua đó, tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

          Trên cơ sở Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang về việc hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn huyện Hòa Vang; Công văn số 2532/UBND-PTP ngày 21/10/2021 của UBND huyện Hòa Vang về việc hướng dẫn sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 2021. Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hòa Vang đã tổ chức tuyên tuyên bằng xe lưu động đến tận các thôn trên địa bàn huyện.

 

 

 

Phòng Tư pháp huyện Hòa Vang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN HÒA VANG