Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp (từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/10/2021)

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp (từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/10/2021)

Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm