Kế hoạch thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Triển khai Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT ngày 26/10/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố về việc thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở Tư pháp xây dựngKế hoạch số 3113/KH-STP ngày 27/10/2021 thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm