Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

          Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đem lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND.Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND) đã quy định cụ thể về đối tượng, nguyên tắc hỗ trợ; loại hình công nghệ được hỗ trợ; điều kiện, nội dung hỗ trợ; thẩm quyền, trình tự, thủ tục hỗ trợ; đồng thời quy định rõ trách nhiệm triển khai thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan (đính kèm Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND).

          Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đổi mới công nghệ và các văn bản liên quan, các biểu mẫu hướng dẫn được đăng tải tại https://dost.danang.gov.vn/ho-tro-oi-moi-cong-nghe. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ thường xuyên trong năm.

          Để đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thúc đẩy hoạt động hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp trong thời gian tới, Sở Tư pháp phổ biến thông tin nêu trên về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ của UBND thành phố Đà Nẵng theo nội dung Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được biết, xem xét và lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đổi mới công nghệ theo quy định.

                                                   Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL