Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Quyết định số 183/QĐ-STP ngày 06/10/2021 của Sở Tư pháp về đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Thông tin đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên:

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh Số thẻ: 36/CCV cấp ngày 06/10/2021

Nơi hành nghề: Văn phòng công chứng Nguyễn Minh Đạt

2. Họ và tên: Nguyễn Minh Đạt Số thẻ: 37/CCV cấp ngày 06/10/2021

Nơi hành nghề: Văn phòng công chứng Nguyễn Minh Đạt

Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm