Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay.

Chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm