Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với Công chứng viên Hoàng Anh Đào

Quyết định số 179/QĐ-STP ngày 30/9/2021 về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng của công chứng viên

- Họ và tên: Hoàng Anh Đào

- Tên tổ chức hành nghề công chứng: Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Như Nga

- Thời điểm công chứng viên bị xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên: Ngày 30/9/2021

Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm