Về việc tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 77/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng

   Công văn số 1322/STP-BTTP ngày 17/5/2021 về việc tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 77/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng.

   Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm