Ủy ban nhân dân quận Hải Châu tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Đăng ngày 11-05-2021 03:00

         Vừa qua, Uỷ ban nhân dân quận Hải Châu đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Tiến Dũng, Trưởng phòng  Phòng Phổ biến - Quản lý xử lý VPHC và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp; các đồng chí là lãnh đạo phòng, ngành, hội đoàn thể, thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật quận, Báo cáo viên pháp luật quận; Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN và cán bộ tư pháp - hộ tịch 13 phường thuộc quận.

Đồng chí Vũ Tiến Dũng Trưởng phòng Phòng Phổ biến - Quản lý xử lý VPHC và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp báo cáo các chuyên đề tại hội nghị

         Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Dũng - Báo cáo viên pháp luật thành phố báo cáo 2 chuyên đề:

         - Chuyên đề 1: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

         Báo cáo viên tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: nguyên tắc bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu; đơn vị bầu cử; ngày bầu cử; phiếu bầu cử; vận động bầu cử; kết quả bầu cử.

         - Chuyên đề 2: Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

          Báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 119/2020/QH14. Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, Nghị quyết số 119/2020/QH14 quy định không tổ chức Hội đồng nhân dân ở quận, phường do đó Hội đồng nhân dân thành phố được giao thêm nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước  trên địa bàn. Về cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của UBND quận, phường theo mô hình mới, 04 cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng: điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, phí, lệ phí, tăng thu ngân sách.

        Hội nghị bảo đảm mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều nắm vững những nội dung cơ bản và thực hiện đúng đắn Nghị quyết số 119/2020/QH14, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Bầu cử, hướng đến Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026./.

 Phòng Tư pháp quận Hải Châu