Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng năm 2021

    Thông báo số 1102/TB-STP ngày 23/4/2021 của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng năm 2021.

   Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm