Danh sách tổ chức đấu giá tài sản/chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (tính đến ngày 23/4/2021)

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản/chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (tính đến ngày 23/4/2021)

Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm