Danh sách tổ chức đấu giá tài sản/chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (tính đến ngày 08/4/2021)

   Danh sách tổ chức đấu giá tài sản/chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (tính đến ngày 08/4/2021)

   Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm

Các tin khác