Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp (từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 31/3/2021)

   Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp (từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 31/3/2021).

   Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm

Các tin khác