Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại Trọng Tín

   Thông báo số 908/TB-STP ngày 05/4/2021 của Sở Tư pháp về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại Trọng Tín.

   Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm