Thanh Khê tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

   Sáng ngày 23/3/2021, Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

   Tham dự hội nghị có 254 đại biểu là lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận, phường; lãnh đạo các hội, đoàn thể của quận, phường; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc quận ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn thuộc quận và công chức Tư pháp – hộ tịch 10 phường.

   Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe đồng chí Tạ Tự Bình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng - Báo cáo viên pháp luật thành phố phổ biến 02 chuyên đề luật.

   - Chuyên đề 1: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

   Báo cáo viên tập trung giới thiệu 10 nội dung mới của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó nhấn mạnh;  Tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; Nội dung thẩm định, thẩm tra phải bảo đảm sự phù hợp của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản và nội dung dự thảo văn bản với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; Bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; Bổ sung thêm văn bản QPPL vào hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; Quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; Quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL; Quy định hợp lý, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL của địa phương;…

   - Chuyên đề 2: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

   Báo cáo viên tập trung giới thiệu những quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định của pháp luật liên quan đến nguyên tắc bầu cử; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; ngày bầu cử; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trường hợp được ghi tên, không được ghi tên, xóa tên, bổ sung  tên vào danh sách cử tri; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; những trường hợp không được ứng cử; vận động bầu cử; các hành vi bị cấm trong vận động bầu cử; nội dung tiếp xúc cử tri; chương trình hành động của các ứng cử viên; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; việc kiểm phiếu; xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử, công bố kết quả trúng cử…             

                                                      

Phòng Tư pháp quận Thanh Khê

 

 

 

Các tin khác