Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Vicen

Thông báo số 830/TB-STP ngày 26/3/2021 của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Vicen.

Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm

Các tin khác