Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa X

Thông báo số 158/TB-HVTP ngày 01/3/2021 của Học viện Tư pháp về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa X.

Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm

Các tin khác