Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng là tổ chức đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

     Thực hiện Quyết định số 259/QĐ-STP ngày 21/12/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về thành lập và ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến (gọi tắt là Hội đồng), sáng ngày 13/01/2021, Hội đồng do ông Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Chủ tịch đã tiến hành thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

(Quang cảnh buổi họp thẩm định)

     Sau khi nghe Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuyết trình về các nội dung của Đề án và hệ thống đấu giá trực tuyến, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, nhận xét, đề nghị tổ chức đấu giá tài sản làm rõ các nội dung cần thiết và thực hiện bổ sung, hoàn thiện Đề án theo đúng quy định tại Nghị định số 62/2017/NĐ-CP. Trên cơ sở văn bản giải trình, bổ sung của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Hội đồng đã thống nhất đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến. Ngày 23/02/2021, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký Quyết định số 33/QĐ-STP phê duyệt Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến. Theo đó, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản là tổ chức đấu giá tài sản thứ hai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến./.

Phòng Bổ trợ tư pháp

Các tin khác