Thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp năm 2021

     Triển khai Quyết định số 83/QĐ-SNV ngày 13/01/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp năm 2021, Sở Tư pháp thông báo về kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021, chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm