Thông tin dự án đầu tư

Tên dự án
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại dự án
Loại hình tài trợ Tình trạng

STT Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình trạng
1 Nâng cấp website Sở Tư pháp dựa trên nền tảng lõi website được nâng cấp Công nghệ thông tin 01/05/2019 01/10/2019 27.141.702 Đang triển khai
2 Tích hợp dữ liệu hồ sơ một cửa (trực tuyến, trực tiếp) từ Hệ thống lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp vào Hệ thống một cửa điện tử tập trung thành phố và xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc 4 đối với thủ tục đăng ký hành nghề luật sư Công nghệ thông tin 01/04/2017 30/10/2017 39.996.813 Đã hoàn thành
3 XÂY DỰNG 20 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC 3, 4 CỦA SỞ TƯ PHÁP Công nghệ thông tin 25/12/2018 25/02/2019 255.718.000 Đang triển khai
4 Xây dựng cơ sở dữ liệu va phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành (giai đoạn 2) Công nghệ thông tin 01/04/2019 01/12/2019 299.979.679 Đang triển khai
5 Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành tư pháp Công nghệ thông tin 25/12/2018 25/02/2019 258.033.000 Đang triển khai
6 Xây dựng hệ thống phần mềm trao đổi, tra cứu thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Công nghệ thông tin 01/05/2019 01/05/2020 2.352.036.000 Đang triển khai
7 Xây dựng phần mềm hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Công nghệ thông tin 01/05/2019 01/05/2020 2945620000 Đang triển khai
8 XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG DỰA TRÊN PHẦN MỀM LÕI CHO WEBSITE CHUYÊN NGÀNH TRÊN NỀN TẢNG EGOVFRAME Công nghệ thông tin 14/05/2015 19/12/2015 39675150 Đã hoàn thành
Hiển thị 8 kết quả.
của 1

 

Tìm kiếm bài viết: