Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông đô tại Đà Nẵng

Thông báo số 2798/TB-STP ngày 29/9/2021 của Sở Tư pháp về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông đô tại Đà Nẵng.

Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm