DANH BẠ ĐIỆN THOẠI – EMAIL

1. LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP

a. Bà Võ Thị Như Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp

- Số điện thoại: 02363.898.146

- Email: hoavtn@danang.gov.vn

b. Ông Huỳnh Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở

- Số điện thoại: 02363.561.967

- Email: haohb@danang.gov.vn

c. Ông Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở

- Số điện thoại: 02363.552.389

- Email: vietct@danang.gov.vn

d. Bà Lê Thị Xuân Nga - Phó Giám đốc Sở

- Số điện thoại: 02363.566.777

- Email: ngaltx@danang.gov.vn

2. Văn phòng Sở

- Số điện thoại: stp@danang.gov.vn

- Email: 02363.822.822

3. Thanh tra Sở

- Số điện thoại: 02363.821.675

- Email: thanhtrastp@danang.gov.vn

4. Phòng Bổ trợ tư pháp

- Số điện thoại: 02363.889.622

- Email: bttp@danang.gov.vn

5. Phòng Phổ biến - Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Theo dõi thi hành pháp luật

- Số điện thoại: 02363.889.676

- Email: tuyentruyenstp@danang.gov.vn

6. Phòng Hành chính tư pháp - Lý lịch tư pháp

- Số điện thoại: 02363.540.777

- Email: lltp@danang.gov.vn

7. Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Số điện thoại: 02363.822.873

- Email: vbqppl@danang.gov.vn

8. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

- Số điện thoại: 02363.887.678

- Email: ttdvbdgts@danang.gov.vn

- Website: https://daugia.danang.gov.vn/

9. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

- Số điện thoại: 02363.727.516

- Email: tttgplnn@danang.gov.vn

- Website: https://trogiupphaply.danang.gov.vn/

10. Phòng công chứng số 1

- Số điện thoại: 02363.825.391

- Email: congchung1@danang.gov.vn

- Website: https://congchung1.danang.gov.vn/

11. Phòng công chứng số 2

- Số điện thoại: 02363.722.601

- Email: congchung2@danang.gov.vn

- Website: http://congchung02dn.gov.vn/

12. Phòng công chứng số 3

- Số điện thoại: 02363.575.129

- Email: congchung3@danang.gov.vn

- Website: http://www.congchungdanang.com.vn/