CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Văn phòng Sở

a) Chức năng

Văn phòng Sở Tư pháp là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực công tác đã được quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện; Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng.

b) Nhiệm vụ

Văn phòng Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Nghiên cứu và phối hợp với các Phòng, Trung tâm có liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư pháp quyết định thành lập, sát nhập, giải thể, đổi tên đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc;

- Tham mưu, xây dựng trình Giám đốc Sở đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan Sở, các tổ chức sự nghiệp trình UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng tiếp nhận, tuyển dụng, điều động, thực hiện chế độ tiền lương, cử đi học, nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác đối với cán bộ công chức theo chính sách chung của nhà nước và phân cấp quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng;

- Xây dựng, trình Giám đốc Sở ban hành các quy chế, quy định về quản lý công tác tổ chức cán bộ, đồng thời giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định theo quy định;

- Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nội dung công tác nghiệp vụ;

- Lập, quản lý và theo dõi hồ sơ công chức và viên chức quản lý các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở;

- Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ;

- Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và là đầu mối thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

- Giúp Giám đốc Sở lập chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm về các lĩnh vực quản lý của Sở và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó sau khi được phê duyệt;

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra mọi mặt hoạt động thường xuyên và đột xuất của toàn ngành; giữ vững thông tin 2 chiều giữa Lãnh đạo Sở với các đơn vị trong và ngoài ngành;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức chỉ đạo và thực hiện các phong trào thi đua của ngành và thực hiện công tác khen thưởng hàng năm hoặc đột xuất theo quy định;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư pháp; quản lý công tác văn thư, lưu trữ;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở lập kế hoạch thu chi tài chính hàng năm; tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách hàng quý, năm theo yêu cầu nhiệm vụ của Sở và báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở theo quy định của pháp luật; Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố;

- Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân; sau khi hồ sơ đã được giải quyết phải tổ chức giao trả đúng theo thời hạn tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ;

- Tổ chức triển khai và phục vụ tốt các yêu cầu đối nội, đối ngoại của Sở như hội họp, tiếp khách…;

- Thực hiện công tác kiểm kê, quản lý tài sản, vật tư của Sở theo đúng quy định;

- Đề xuất với Giám đốc Sở về nội dung chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và tổ chức thực hiện chương trình sau khi được phê duyệt;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2. Thanh tra Sở

a) Chức năng

- Thanh tra Sở Tư pháp là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành tư pháp;

- Thanh tra Sở Tư pháp chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Tư pháp, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra thành phố và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tư pháp;

- Thanh tra Sở Tư pháp được sử dụng con dấu riêng.

b) Nhiệm vụ

Thanh tra Sở Tư pháp thực hiện các nhiêm vụ sau đây:

- Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

- Giúp Giám đốc Sở tổ chức, chỉ dạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tư pháp giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

3. Phòng Bổ trợ tư pháp

a) Chức năng

Phòng Bổ trợ tư pháp là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bổ trợ tư pháp, bao gồm: luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại (nếu có), trợ giúp pháp lý; thi hành án dân sự, thừa phát lại (nếu có) và các lĩnh vực tư pháp khác.

b) Nhiệm vụ

Phòng Bổ trợ tư pháp giúp Giám đốc Sở tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Về Luật sư tư vấn pháp luật:

+ Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật tại địa phương;

+ Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định cho phép thành lập, phê chuẩn kết quả Đại hội của Đoàn luật sư, giải thể Đoàn luật sư; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới;

+ Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Đà Nẵng, Trung tâm tư vấn pháp luật; cấp, thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật;

+ Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; đề nghị Đoàn luật sư cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của luật sư, yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động khi cần thiết;

+ Lập danh sách, theo dõi người đăng ký hành nghề tại Đoàn luật sư tại thành phố Đà Nẵng.

- Về Công chứng:

+ Giúp UBND thành phố tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên địa bàn thành phố;

+ Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm Công chứng viên; quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng đối với công chứng viên;

+ Trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập, chuyển đổi, giải thể Phòng Công chứng và cho phép thành lập, thay đổi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng và thu hồi quyết định thành lập Văn phòng công chứng theo quy định;

+ Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; ghi nhận thay đổi danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng; xem xét, thông báo bằng văn bản cho Văn phòng công chứng về việc đăng ký danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng;

+ Xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về công chứng theo quy định.

- Về Giám định tư pháp:

+ Trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp; chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp;

+ Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám định tư pháp; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương;

+ Đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp ở địa phương; đề xuất các giải pháp bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ người giám định tư pháp theo yêu cầu của hoạt động tố tụng tại địa phương;

+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo quy định của pháp luật.

- Về bán đấu giá tài sản:

+ Tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển các tổ chức bán đấu giá ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức  và đội ngũ người bán đấu giá ở địa phương;

+ Hướng dẫn nghiệp vụ bán đấu giá tài sản cho các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn.

- Về trọng tài thương mại:

+ Giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật.

 - Về Thi hành án dân sự:

+ Giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

- Giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về Trợ giúp pháp lý theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tư pháp giao.

4. Phòng  Phổ biến - Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Theo dõi thi hành pháp luật

Đối với công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính:

- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố; đề xuất việc nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy định của pháp luật;

- Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của thành phố;

- Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của thành phố ; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

Đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật với Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp;

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố.

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng xã, phường, tiếp cận pháp luật.

- Xây dựng, trình Giám đốc Sở ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố;

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố;

- Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tham gia với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường và ở các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Giúp Giám đốc sở chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Sở có liên quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, làng; tổ dân phố, khu phố, khóm và một số hình thức khác (gọi chung là tổ dân phố) phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật theo quy định.

- Giúp Giám đốc Sở trong việc hướng dẫn, kiểm tra công tác hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

5. Phòng Hành chính tư pháp - Lý lịch tư pháp

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Lý lịch tư pháp được thực hiện theo Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện; Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng.

Đối với công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch tại thành phố Đà Nẵng; hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND xã, phường về việc cung cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định; thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật.

- Giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố.

- Thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố giải quyết các việc về nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của UBND thành phố theo quy định của pháp luật; đề nghị UBND thành phố quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND quận, huyện cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật).

- Thực hiện các nhiệm vụ để giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam; xác nhận có quốc tịch Việt Nam; xin cấp giấy xác nhận là người có quốc tịch Việt Nam; thông báo có quốc tịch Việt Nam; quản lý và lưu trữ hồ sơ về quốc tịch theo quy định của pháp luật.

Đối với công tác bồi thường nhà nước

- Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND quận, huyện.

- Đề xuất, trình UBND thành phố xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

Đối với công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

- Thực hiện kiểm tra định kỳ các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp về việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại thành phố.

6. Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

a) Chức năng

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác: xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Nhiệm vụ

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

+ Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, điều chỉnh theo quy định của pháp luật;

+ Tham gia xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố do cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì soạn thảo;

+ Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp.

- Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

+ Giúp Ủy ban nhân dân thành phố tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành;

+ Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các quận, huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật;

+ Tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

+ Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành;

+ Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và của Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Công tác Pháp chế ngành:

+ Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chương trình, kế hoạch công tác pháp chế hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

+ Quản lý, kiểm tra công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

+ Giúp Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành trong việc hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

+ Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố trong việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế.

- Công tác Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

+ Giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với tổ chức pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Đà Nẵng.

7. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng là tổ chức sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp chịu sự quản lý của Giám đốc Sở Tư pháp, đồng thời chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng theo quy định pháp luật.

- Thực hiện tổ chức các hoạt động đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản; Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan.

- Cung cấp Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; Tuyển dụng đấu giá viên làm việc cho tổ chức theo quy định của pháp luật; Yêu cầu người có tài sản đấu giá cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá; Nhận thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; Cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; Thực hiện dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, quản lý tài sản và dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận; Xác định giá khởi điểm khi bán đấu giá tài sản quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật Đấu giá tài sản theo ủy quyền của người có tài sản đấu giá; Phân công đấu giá viên hướng dẫn người tập sự hành nghề đấu giá; Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật Đấu giá tài sản; Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

8. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng    

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng là tổ chức sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp chịu sự quản lý của Giám đốc Sở Tư pháp, đồng thời chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Trợ giúp pháp lý thuộc Bộ Tư pháp.

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng theo quy định pháp luật.

- Chức năng, nhiêm vụ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng được thực hiện theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 6491/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 - Chỉ tiêu biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng do Sở Nội vụ phân bổ trong tổng số biên chế sự nghiệp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ hàng năm.

 - Tiêu chuẩn trợ giúp viên được thực hiên theo quy định tại Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.