GIỚI THIỆU CHUNG

        Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn thành phố, bao gồm 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ là: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phòng phổ biến - Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Theo dõi thi hành pháp luật, Phòng Hành chính tư pháp - Lý lịch tư pháp, Phòng Bổ trợ tư pháp; 05 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở là: Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2, Phòng Công chứng số 3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

        Tên đơn vị: SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

        Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

        Điện thoại: 0236.3822.822 – 0236.3895.267

        Fax: 0236.3895.267

        Email: stp@danang.gov.vn

        Website: www.sotuphap.danang.gov.vn