Những chủ trương, định hướng, chính sách của Thành uỷ, HĐND thành phố trong năm 2017

        Xem với cỡ chữ    


                                                          

     Ngày 03 tháng 12 năm 2016, tại Hội nghị lần thứ bảy, Thành ủy Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết số 02-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 với nhiều chủ trương, định hướng chính sách lớn. Trên cơ sở đó, tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận và thông qua Nghị quyết số 83/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2017.


     Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, năm đầu tiên Đà Nẵng chúng ta thực hiện Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Với vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu xây dựng pháp luật cho chính quyền địa phương, là cơ quan thẩm định dự thảo chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và quận, huyện, chúng ta cần quan tâm, nắm rõ những định hướng chủ trương, chính sách của thành phố trong năm 2017 mà Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua.


     1. Mục tiêu tổng quát năm 2017 là "Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, quy mô và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển các lĩnh vực văn hóa và xã hội. Triển khai thực hiện có kết quả chương trình thành phố "4 an", gắn với chương trình thành phố "5 không","3 có", bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; đảm bảo trật tự đô thị và an toàn xã hội, tập trung các giải pháp hướng đến xây dựng thành phố thông minh hơn. Tăng cường xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương xã hội". Chủ đề năm 2017 là "Năm thành phố 4 an". Tập trung thực hiện có hiệu quả Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) và Thông báo số 363/TB-VPCP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.


     2.Tăng cường phân cấp, giao quyền cho các sở, ngành, địa phương; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản; thu chi ngân sách; quản lý địa bàn và trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng chống tham nhũng; tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành.


     3. Ban hành các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp; kế hoạch thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ và phát triển các vườn ươm doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp; tăng cường thu hút, khai thác các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm, hình thành và phát triển mô hình hợp tác 3 bên: chính quyền, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong khởi nghiệp. 


     4. Đa dạng hóa các hình thức thu hút đầu tư nhằm thu hút các nguồn lực trong xã hội cho sự phát triển như: xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế; nâng cao hiệu quả đấu thầu dự án sử dụng đất...


     5. Tiến hành xây dựng đề án thu phí đậu đỗ xe theo giờ, phí lưu thông xe ô tô vào giờ cao điểm, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ tiên tiến đảm bảo văn minh, công bằng và tiện ích cho người dân.


     6. Thực hiện rà soát, điều chỉnh kịp thời Quy định về bảo vệ môi trường (ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố) cho phù hợp, sát với tình hình thực tế.


     7. Tiếp tục triển khai thực hiện cam kết đơn giản hóa 30 thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, trong đó tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, rút gọn, loại bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp hoặc xử lý song song nhằm rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục; tăng cường công khai, minh bạch các cơ chế chính sách nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, thuế, hải quan v.v.. để tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong việc xử lý các thủ tục hành chính.


     8. Rà soát, sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn; chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021; xây dựng đồng bộ chính quyền điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.


     9. Tiếp tục thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX). Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành chính sách, thẩm định văn bản. Nghiêm túc triển khai thực hiện đầu mối theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, tham mưu xử lý đơn thư kiến nghị của công dân; sớm xây dựng quy trình giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác giải quyết đơn thư, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp thiếu trách nhiệm, dẫn đến kéo dài quá trình giải quyết, giải quyết sai quy định.


     Những chủ trương, định hướng chính sách nêu trên vừa là quyết tâm chính trị và là cơ sở pháp lý để các sở, ngành, quận, huyện tập trung làm tốt vai trò, nhiệm vụ tham mưu, đề xuất chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cho Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2017./.

 

Tạ Tự Bình
Phó Giám đốc Sở Tư pháp

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 4 6 3 5 8 6 1
Hôm nay: 3088
Hôm qua: 10527
Tháng này: 290026
Tổng cộng: 0004635861