Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

 

      Ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã chính thức biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng với tỷ lệ 92,13% đại biểu Quốc hội thống nhất thông qua. Nghị quyết là kết quả của việc thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết này chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, riêng nội dung về tổ chức mô hình chính quyền đô thị được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Nghị quyết được Quốc hội ban hành là kết quả của quá trình làm việc chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành và UBND thành phố trong việc phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để tham mưu cho Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội thông qua. Trong quá trình đó, Sở Tư pháp đã tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố trực tiếp thực hiện các bước trong quy trình xây dựng, ban hành Nghị quyết này. 

 

 

 

 

    Các đại biểu Đoàn ĐBQH Đà Nẵng bấm nút thông qua Nghị quyết 

 

 

      Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, theo Nghị quyết này thì chính quyền địa phương ở thành phố Đà Nẵng là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND thành phố và UBND thành phố. Chính quyền địa phương ở các quận, phường là UBND quận, phường. Việc tổ chức chính quyền địa phương ở huyện Hòa Vang thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, tức là vẫn bao gồm HĐND huyện/xã và UBND huyện/xã. Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, vào thời điểm tổ chức HĐND, UBND nhiệm kỳ mới cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm. Đây không phải là lần đầu thí điểm mô hình này bởi trước đây thành phố Đà Nẵng cũng đã từng thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở quận, huyện, phường. Tuy nhiên, với Nghị quyết này thành phố kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn thí điểm trước đây để tổ chức, vận hành hệ thống chính quyền theo Nghị quyết này một cách thông suốt, hiệu lực và hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển thành phố trước những thời cơ và thách thức mới.

 

     Về các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, Nghị quyết cho phép thành phố Đà Nẵng được điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; giao Chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định tỷ lệ điều tiết phù hợp cho ngân sách thành phố Đà Nẵng để đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; cho phép HĐND thành phố được quyết định sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn thừa của ngân sách để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; cho phép HĐND thành phố quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí Tòa án; cho phép thành phố được giữ lại 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Đà Nẵng.

 

     Nghị quyết được Quốc hội thông qua sẽ tạo thêm nhiều động lực để thành phố Đà Nẵng phát triển, xứng tầm với lợi thế của thành phố và kỳ vọng của Trung ương. Việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị sẽ giúp cho thành phố giảm số lượng đáng kể biên chế công chức khi không tổ chức HĐND ở quận, phường và sẽ giảm đáng kể chi phí tổ chức, vận hành bộ máy nhà nước. Mô hình này cũng được kỳ vọng tạo sự thông suốt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho thành phố cũng sẽ giúp thành phố có thêm sự chủ động về mặt thẩm quyền trong việc quyết định một số vấn đề kinh tế - xã hội, có thêm nguồn lực về tài chính để đầu tư phát triển thành phố, hướng tới mục tiêu dài hạn mà Bộ Chính trị đã đề ra tại Nghị quyết số 43-NQ/TW. Để tận dụng và phát huy hiệu quả những lợi thế mà Nghị quyết này mang lại, trong thời gian tới thành phố Đà Nẵng cần phải tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này./. 

Phòng Xây dựng & Kiểm tra VBQPPL

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 1 6 5 2 3
Hôm nay: 37
Hôm qua: 1540
Tháng này: 24006
Tổng cộng: 0007016523