Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2020

        Xem với cỡ chữ    

/documents/10192/2032812/503-KH-UBND-KH+c%C3%B4ng+ta%CC%81c+VB+n%C4%83m+2020.pdf/df3fbceb-1f22-403b-a822-3132e6327be3

    Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2020 của Bộ Tư pháp gắn với yêu cầu phục vụ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 503/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2020.

     Nhằm đảm bảo công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố được thực hiện thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Kế hoạch số 503/KH-UBND đã xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai các nội dung, gồm: công tác xây dựng VBQPPL; công tác kiểm tra VBQPPL; công tác rà soát VBQPPL; công tác cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; công tác kiện toàn về tổ chức và hoạt động pháp chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ pháp chế và cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL.

     Việc triển khai có hiệu quả Kế hoạch này sẽ góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao ý thức, trách nhiệm; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và người có thẩm quyền trong thực hiện xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2020 (Đính kèm Kế hoạch).

                                                                                     Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 1 6 5 1 5
Hôm nay: 29
Hôm qua: 1540
Tháng này: 23998
Tổng cộng: 0007016515