Để có cơ sở giúp Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2014, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Trưởng các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thủ trưởng các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở và Trưởng phòng Phòng Tư pháp các quận, huyện (sau đây gọi tắt là các tổ chức, đơn vị) triển khai một số nội dung ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/http://vbqppl.moj.gov.vn/pages/vbpq.aspx
Lịch công tác
Danh bạ điện thoại

/http://vbqppl.moj.gov.vn/pages/vbpq.aspx
Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Nghiên cứu - trao đổi
Hội công chứng
Văn bản mới
Khen thưởng
/http://vbqppl.moj.gov.vn/pages/vbpq.aspx

/tabid/64/default.aspx

/tabid/64/default.aspx
/tabid/64/default.aspx
/tabid/64/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÌNH HOẠT ĐỘNG

 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả   

 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website

 

 

/tabid/64/default.aspx
/tabid/64/default.aspx
/tabid/64/default.aspx
/tabid/64/default.aspx
Hệ thống KS TTHC Đà Nẵng


 
 
 
 
 
 

 

Video

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Lượt truy cập

 

 

page counter

 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ           Liên hệ            RSS           Đăng nhập